fbpx Podmínky přepravy | UK Kurýr - Profesionální přeprava balíků, zvířat, zboží a stěhování z a do Anglie

Podmínky přepravy

 

1. Definice:
Dopravce UK Kurýr si vyhrazuje právo realizovat vyzdvihnutí, přepravu nebo doručení tovaru prostřednictvím smluvní spolupráce mezi ní a třetí osobou. Odesílatel - právnická nebo fyzická osoba, pro kterou dopravce zabezpečuje přepravu tovaru z místa odeslaní na místo doručení. Příjemce - fyzická nebo právnická osoba, které je dle označení na zásilce, takto určená. Zástupce dopravce - zaměstnanec nebo třetí osoba, pověřená naší společností na vyzdvihnutí nebo doručení tovaru v případe potřeby. Zásilka - přepravovaný tovar. Přepravní list - dokument, specifikující přepravovaný tovar. 

2. Objednávka 
Objednávka na přepravu se realizuje vyplněním on-line objednávky na www.uk-kuryr.cz/objednatprepravu.
Objednávka se považuje za závaznou po její potvrzení prostřednictvím e-mailu, nebo telefonického dohovoru.
Přepravce si vyhrazuje právo objednávku zrušit bez udání důvodu. Zákazník je o zrušení objednávky informován na emailovou adresu odesílatele (resp. objednatele).

3. Čas přepravy
Přeprava trvá obvykle 7 dní, v závislosti na místě doručení balíku a naší aktuální přepravní trasy. Čas přepravy bude zákazníkovi blíže určen při přebírání zásilky. Vyhrazujeme si právo doručit balík nebo zásilku později, se zpožděním z technických důvodů, špatného počasí, dopravní situace.

4. Označeni a příprava zásilky na přepravu.
Zásilka musí byť zabezpečená obalem zodpovídajícím jej rozměrům, hmotnosti a povaze. Zásilka zabezpečená nevhodným způsobem bude z přepravy vyloučená, nebo za jej případné poškození je zodpovědný odesílatel, ne dopravce. Obal zásilky musí byť taký, aby nebilo možné přeniknout k zásilce bez zanechání viditelných stop poškození na obale. Na obale musí být čitelným způsobem vyznačená adresa odesílatele a příjemce. Pokud si zásilka vyžaduje starostlivé zaobcházení, má odesílatel povinnost označit obal potřebními symboly. Dopravce má právo odmítnout převzít zásilku, jestli to uzná za vhodné. 

5. Převzatí zásilky
Převzatí zásilky bude uskutečněné na místě odeslaní, uvedeného v on-line objednávce, pokud nebude dohodnuté jinak. Při převzatí zásilky zástupce dopravce odevzdá odesílateli kopii přepravního listu. Odesílatel a zástupce dopravce svými podpisy potvrzují správnost údajů na přepravním liste. Při převzatí tovaru bude odesílatel informovaný o nejneskorším termíne doručení zásilky.
Zástupce dopravce má právo vyžádat si od odesílatele průkaz totožnosti. 

6. Doručeni zásilky
Dopravce se zavazuje pokusit se telefonicky kontaktovat příjemce 1 den před doručením zásilky, jestli disponuje telefonickým kontaktem na příjemce. Zástupce dopravce odevzdá zásilku osobně na adresu určení. Příjemce svým podpisem na přepravném liste potvrzuje čas a datum převzatí zásilky, také správnost údajů o množství a povaze zásilky uvedených v přepravním liste. Zástupce přepravce má právo vyžádat si od příjemce průkaz totožnosti. V případe, že příjemce tovaru nebude na adrese v čase doručení dostižitelný, příjemce odmítne tovar přijat, nebo adresa uvedená na zásilce bude neexistující, pokusí se dopravce kontaktovat s odesílatelem, informovat ho o této skutečnosti a dohodnout s ním další kroky. Pokud nebude možné telefonicky se spojit s odesílatelem do 10 minut, bude zásilka doručená na místo, určené dopravcem. Dopravce je o této skutečnosti povinný informovat odesílatele písemní formou (e-mail). Jestli odesílatel neposkytne dopravcovi žádné další instrukce do 10 pracovaných dni od písemného upozornění, přepadá zásilka v prospěch dopravce. V případe vrácení nebo zdržení zásilky chybou odesílatele, odesílatel souhlasí s uhrazením nákladů, souvisících s vrácením, zdržením anebo skladováním zásilky i v případe zadržení zásilky dopravcem, jestli je její hodnota nižší jako uvedené náklady dopravce. 

7. Vyloučení z přepravy:
Z přepravy budou vyloučené zásilky této povahy: - zásilky obrozující lidský život nebo zdraví, jako např. výbušniny, zbraně, omamné a psychotropní látky, alkohol, tabák, hořlaviny s nízkým bodem vzplanuti, jedy, radioaktivní látky, plyny a kapaliny v tlakových nádobách, - zásilky mimořádně vysoké hodnoty, např. drahé kamene a kovy, umělecké předměty, bankovky, mince, léky, zásilky lehko poškoditelné taky za předpokladu starostlivého zaobcházení, - zásilky v deklarované hodnotě nad 5000,- €, - zásilky, kterých obal nezodpovídá povaze zásilky, anebo je nečitelně vyznačená adresa příjemce a odesílatele. V případe nevhodného obalu je možné zásilku převzít, ale za případné poškození zásilky je zodpovědný odesílatel. Táto skutečnost bude zapsaná v přepravném liste. - Zásilky, kterých vlastnictví a držba je dle vnitrostátních předpisů zakázaná. 

8. Úhrada přepravného
Výška přepravného je určená Přepravcem při potvrzení objednávky. Cena vypočítaná na stránce www.uk-kuryr.cz má informativní charakter. Zástupce dopravce je povinný zkontrolovat hmotnost zásilky anebo rozměry při jej převzatí. Přepravné se hradí v hotovosti při převzatí, nebo doručení zásilky, jestli ne je dohodnuté jinak. 

9. Zodpovědnost odesílatele
Odesílatel podepsáním dopravného listu přehlasuje, že obsah zásilky je shodný s obsahem deklarovaným v přepravním liste a že ne je v rozpore se žádnou částí bodu 7. těchto přepravných podmínek. Za obsah zásilky je vždy zodpovědný odesílatel, nikdy ne dopravce. Odesílatel se zavazuje nést případné následky a uhradit dopravci všechny výdavky souvisící s vrácením zásilky odesílateli jako i jakékoli jiné výdavky dopravce souvisící se skutečností, že se v kterékoli fáze přepravy zjistí, že obsah nebo povaha zásilky nesouhlasí s obsahem deklarovaným odesílatelem v přepravném liste. 

10. Zodpovědnost přepravce
Dopravce je zodpovědný za zásilku od momentu vyzdvihnuti po do dobu doručeni, přičemž za moment vyzdvihnutí a přijetí zásilky se považuje údaje v přepravném liste. Dopravce je povinný doručit zásilku na místo doručení nejpozději do termínu uvedeného v přepravném liste. Dopravce nebude nést následky za to, že zásilka nebude doručená včas na místo určení jestli je příčinou omeškání doručení nepředvídatelná událost, resp. událost nezpůsobená dopravcem (živelná pohroma, dopravná nehoda, vojna a pod.). Dopravce se zavazuje uhradit škody způsobené neodbornou manipulácii počas přepravy. V žádném případe však nezodpovídá za škody na zásilce způsobené použitím nevhodného anebo nedostatečného obalu. Pokud přepravce zjistí, že zásilka obsahuje předměty vyloučené z přepravy, má právo tyto předměty zadržet. Zákazník nemá právo na jejich navrácení ani na žádnou náhradu škody takových předmětů a to žádnou formou. Zároveň může být stanovena paušální pokuta až do výše 1000 Eur na zásilku splatná ihned, v případě zadržení zásilky policejními složkami, celním úřadem a dalšími institucemi státní správy, zákazník nese veškeré náklady, které přepravci vznikly. Tyto zahrnují náklady na právní služby, přes náklady na prostoje, kompenzace zákazníkům, kteří utrpěli ztrátu z důvodu prostojů a jiné náklady, které byly bezprostředně způsobené nedodržením podmínek přepravy ze strany zákazníka tím, že zásilka obsahuje předměty vyloučené z přepravy. Zákazník je o výši těchto nákladů informován a je povinen tyto náklady uhradit neprodleně.

11. Reklamace
V případe reklamace (ztráta, poškození zásilky) je odesílatel povinný touto událost písemně oznámit dopravci nejpozději do dvou pracovních dní od doby kdy měla být zásilka doručená. 

12. Připojištění
Všechny námi přepravované zásilky jsou pojištěné automaticky do výšky 25, - £. Zásilku máte možnost připojistit. Pojistka se vztahuje na případ poškození, zničení nebo ztráty pojištěné přepravované zásilky jakoukoli nahodile událostí. Pojistka je 5% z výšky pojištění. Maximální výška pojištění je 3 000, - €. Možnost připojištění se nevztahuje na TV, vzhledem k časté zneužití této služby.

13. Závěrečné ustanovení
Vztahy mezi dopravcem a odesílatelem se spravují českým právem. Jestli přeprava podlíhá ustanovením Dohovoru o přepravné smlouvě v mezinárodní cestní nákladné dopravě podepsané v Ženevě 19. mája 1956, mají ustanovení tohoto Dohovoru přednost před ustanoveními těchto Přepravných podmínek, které jsou v rozpore s ustanoveními Dohovoru. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek